معرفی

مشخصات فردی

احمد شهبا

نام - نام خانوادگی : احمد   شهبا

پست الکترونیکی : ah37sh82@azad.ac.ir;a_shahba@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع تحلیل سیستمها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-07-01

احمد شهبا
احمد شهبا

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^